Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Finance Ideas Academy is een samenwerkingsverband tussen Finance Ideas en Kjenning. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Finance Ideas Academy over deelname aan trainingen /cursussen en andere vormen van opleiding met open inschrijving. Afwijking van deze algemene voorwaarden bij de inschrijving heeft tot gevolg dat er geen opleidingsovereenkomst tussen Finance Ideas Academy en de inschrijver tot stand komt, tenzij Finance Ideas Academy vóór de inschrijving heeft bevestigd met deze afwijking akkoord te gaan.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en de opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever het inschrijfformulier open trainingen in de brochure ondertekent of inschrijft via de internetsite. De opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

Na aanmelding geldt een bedenktijd van veertien werkdagen voor de opdrachtgever. Tenzij de training dan reeds is aangevangen geldt de navolgende annuleringsregeling. Annulering van een overeenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

  • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus brengt Finance Ideas Academy geen kosten in rekening.
  • Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang van de cursus brengt Finance Ideas Academy de opdrachtgever 50 procent van het cursusgeld in rekening.
  • Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 100 procent van het cursusgeld te vergoeden.
  • Als de deelnemer na aanvang van de cursus deelname beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Inhalen van een niet-gevolgd onderdeel is niet mogelijk.

Artikel 4 – Annulering door Finance Ideas Academy

Finance Ideas Academy heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaatst als zich te weinig cursisten aanmelden. Bij annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor deze cursus. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 5 – Vervanging

De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits de vervanging aan Finance Ideas Academy wordt meegedeeld vóór aanvang van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is helaas niet mogelijk.

Artikel 6 – Toelaten aan opleiding

Finance Ideas Academy behoudt het recht om deelnemers al dan niet toe te laten tot de opleiding, als naar het oordeel van Finance Ideas Academy de cursist onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de opleiding.

Artikel 7 – Prijzen

Prijzen genoemd op onze internetsite zijn bindend, tenzij anders is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum (deze staat vermeld op de factuur). Finance Ideas Academy zal creditfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 9 – Incassokosten

Wordt niet op tijd betaald, dan staat het Finance Ideas Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, en de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 10 – Documentatie, auteursrecht, eigendomsrecht en privacy

Bij opleidingen kan gebruikt gemaakt worden van documentatie in de vorm van hand-outs en/of aanvullende documentatie. Indien bij open opleidingen documentatie wordt gebruikt, zijn de kosten hiervan onderdeel van de cursusprijs. Van het door Finance Ideas Academy verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Ideas Academy. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Finance Ideas Academy, haar medewerkers en docenten zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn. Omtrent ons privacybeleid, de bescherming en verwerking van (uw) persoonsgegevens vindt u nadere informatie in onze privacy policy.

Artikel 11 – Niet tevreden over Finance Ideas Academy?

Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. De directie van Finance Ideas Academy zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Mochten directie en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Klachten worden geregistreerd bij Finance Ideas Academy en gedurende een periode van 2 jaar bewaard. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht zakelijke markt

Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Daarnaast is Finance Ideas Academy aangesloten bij de branchevereniging NRTO en hanteert Finance Ideas Academy de gedragscode van het NRTO.

Artikel 13 – Toepasselijk recht Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Op iedere overeenkomst tussen Finance Ideas Academy en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Voor consumenten hanteert Finance Ideas Academy de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze voorwaarden zijn leidend en van toepassing op alle overeenkomsten tussen Finance Ideas Academy en de consument met betrekking tot de educatieve dienst.

Typ hier uw vraag...